Proje finansmanı

Proje finansmanı

Proje finansman avukatlarımız, inşaat müteahhitleri, enerji ve ürün alıcıları, işletme ve bakım müteahhitleri, arazi sahipleri, özel sermaye yatırımcıları, bankalar ve yatırım bankaları ve düzenleyici kurumlar konusunda kapsamlı bir tecrübeye sahiptir ve bu alanlarda yerli ve uluslararası müvekkilere, finansman, yeniden yapılanma , ortaklıklar, Limted şirketler,birleşme ve diğer ortak yatırımlardan oluşan altyapı projelerim satın alıp satmakda hizmet sunmaktadır.

 

Bu bağlamda,bir hukuk müşavirlerinden daha fazlasını sunuyoruz. Her müvekkilin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış proje ve finansman anlaşmalarının yapılandırılmasını, görüşülmesini ve belgelenmesini sağlamak için iş ve stratejik danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Finansörlerin ihtiyaçlarını karşılayan sözleşmeleri ve belgelerin nasıl hazırlanacağını ve fırsatları geciktirecek veya bozabilecek sorunları tespit edip çözeceğimizi biliyoruz.

Müvekkillerimiz alternatif finansman kaynakları konusundaki bilgimiz ve finansal danışmanlarıyla yakın çalışma kabiliyetimizden yararlanmaktadırlar.

 

Firmamızın finans projeler dalında sunduğu ana hizmetler şöyledir :

 

 1. Durum tesbit süreci:

Durum  tesbiti, bir şirketin çalıştırılması, mali ve yasal faaliyetleri ve şirket içindeki ilişkilerin toplamı ve faaliyet gösterdiği çevre ile olan etkileşimi hakkında kapsamlı bir incelemedir. Bu tür bir çalışma şirket üzerinde tarafsız bir görüş oluşturabilir.Durum tesbiti, önerilen bir işlemin veya yatırım projesinin geçerliliğini ve ticari cazibesini kapsamlı bir şekilde kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Durum Tespiti sırasında bir şirketin mali tablolarını derinlemesine anlamak ve şirketin tüm belgelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor.

Bu nedenle, potansiyel yatırımcıları çekmek için, yukarıdakilere ilaveten, son yıllarda giderek daha fazla şirket, Durum Tespiti’ne tabi olmaya isteklidir. Buna ek olarak, bir yatırım satıcısı, maksimum satış fiyatıyla ilgilenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, olası bir ihlali tespit etmek ve düzeltmek için bir alıcı tarafından gerçekleştirilmeden önce yasal analiz başlatılabilir. Sonuç olarak, müzakerelerin başlangıcında, alıcı firma hakkında daha fazla bilgiye sahip olacak ve bu da şirket değerinde bir artışa neden olabilir.

Genel olarak, durum tesbiti konusunda sunduğumuz yaygın hizmetler şöyledir :

 • Kurumsallaşma bilgileri : oluşum veya kuruluş belgeleri; tüzükler veya işletme anlaşmaları; özsermaye menfaatleri sahipleri arasındaki anlaşmalar; güncel yönetim kurulu notları; öz sermaye ve yönetim kurulu toplantıları için bildirimler; defterler ve hisse senetleri;
 • Mali kayıtlar : bilançolar; gelir tablosu; yıllık raporlar, denetim raporları, avukatların denetçilere gönderdiği mektuplar;
 • Malzeme sözleşmeleri : müşteri sözleşmeleri, tedarik anlaşmaları, kredi ve diğer finansman anlaşmaları, sigorta poliçeleri, iş sözleşmeleri ve danışmanlık anlaşmaları, pazarlama ve reklam sözleşmeleri;
 • Yasal mevzuat ve dava : izinler ve siparişler, bekleyen dava süresince verilen dilekçelerin kopyaları, tehdit altındaki dava kopyaları veya herhangi bir yasanın ihlali bildirimi;
 • İstihdam ve çalışma konuları : çalışanlar, ücretler, bonus planları, ikramiye ücreti, tatil, risk zamanı ve herhangi bir kar ve politikayla ilgili bilgiler;
 • Fikri mülkiyet : satış şirketine veya işle ilgili önemli çalışanlara ait herhangi bir telif hakkı, ticari marka, ticaret unvanını veya patenti destekleyen belgeler.

 

 

 1. Risk yönetimi :

Günümüzün hızla değişen iş ortamı, riskleri yeni bakışlarla düşünmeyi gerektirir. İşletmenizi geliştirmek ve riskleri yönetmek,fırsatları yakalamanıza ve belirsizliklerden bir adım önde olmanıza ve  hissedarların beklentilerini görebilmenize yardımcı olabilir.Risk Yönetimi, bir projenin ömrü boyunca ve amaçlarının en iyi şekilde risk faktörlerini tanımlama, analiz etme ve bunlara tepki verme sürecidir. Doğru risk yönetimi, gelecekteki olasi olayların kontrolü anlamına gelir ve reaktif olmaktan çok proaktiftir.

Risk Yönetimi, şirketin maruz kaldığı risk türünü belirlemek, bu potansiyel riskleri ölçmek, bazı riskleri sigortalıyorken hafifletmek ve çeşitli risklerin şirketin gelecek kazançları üzerindeki etkisini tahmin etmeyi içerir.

 

Risk yönetimi konusunda sunduğumuz hizmetler şöyledir:

 • Belli bir ekonomik ve ticari tehdidin ortadan kaldırılması, genellikle sebebi ortadan kaldırarak;
 • Risk oluşma ihtimalini düşürerek beklenen parasal değer kaybını da düşürmek
 • Riskin sonuçlarını kabul etmek. Bu, genellikle, risk olayı meydana geldiğinde yürütülecek bir acil durum planı geliştirerek gerçekleştirilir;
 • Program ve organizasyonel risklerin en aza indirmesini sağlamak için risk yönetimi politika ve prosedürlerini izlemek
 • Şirket başkanına, kuruluş ve yönetim kurulunun uygun sigorta kapsamı sağlamasında gereken danışmanlıklar

 

 

 

 1. Satın Alma Finansmanı

 

Satın Alma Finansmanı, bir sermaye olup amacı başka bir işletme satın almaktır.

Satın Alma Finansmanı, kullanıcının şu andaki satın alma isteklerine uygun kaynakları sağlayabilmesini gösterir.

Satın Alma Finansmanı arayan bir şirket için birkaç farklı seçenek var. Hizmetleri aşağıda belirtilen iki ana kategoride veriyoruz:

 • LOC olarak kısaltılmış olan kredi hattı, borç veren finansal kuruluşlar (normalde bir banka) ile müşteri arasındaki bir sözleşmedir ve müşteriye maksimum balansı sağlamaktadır. Bu sözleşme gereğince krediyi veren krediyi alana ihtiyaçzamanında bu kaynağa erişmesine izin verir.Bir kredi hattının en büyük avantajı dahili esnekliktir. Borçlular belirli bir miktar talep edebilir, ancak hepsini kullanmak zorunda değildirler. Bunun yerine, borç alanlar harcadıklarını ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler ve yalnızca tüm kredi limiti yerine harcadıkları tutar üzerinden faiz ödemek zorundadırlar. Buna ek olarak, tüketiciler, bütçelerine veya nakit akışlarına dayanarak, geri ödeme tutarlarını gerektiği gibi ayarlayabilirler. Örneğin, borçlular ödenmemiş bakiyenin tümünü bir kerede ödeyebilir veya sadece asgari aylık ödemeleri yapmayı seçebilirler.

 

 • Ölçek ekonomisi, bir ürünün üretiminin artmasıyla ortaya çıkan maliyet avantajıdır. Ölçek ekonomisi, üretilen miktar ile birim sabit maliyet arasındaki ters ilişki nedeniyle ortaya çıkar; yani üretilen malın miktarı arttıkça ünite başına sabit maliyeti düşürür, çünkü bu maliyetler çok sayıda malın üzerine yayılır. Ölçek ekonomileri, operasyonel verimlilik ve sinerji nedeniyle birim başına değişken maliyetleri de azaltabilir. Ölçek ekonomileri iki ana başlıkta toplanabilir: İçsel – Şirket içinden doğan; ve Harici – sanayi boyutu gibi dış faktörlerden kaynaklanıyor.

 

 1. Proje Denetiminin Desteklenmesi

Proje denetimi, proje gerçekleştirmenin, somut proje için proje yönetimi kurallarına ve ilkelerine ne ölçüde uyduğunun doğrulanması sürecidir ve pratikte proje denetimi, bir projeyi kapatma sürecinde önemli bir adımdır.

proje denetimi, bir projenin performansını iyileştirmek veya kaçınılması gereken sorunları ortaya çıkarmak için bir inceleme yaparak gelecekteki projelerin performansını iyileştirmektir.

Bu şekilde, proje denetimleri organizasyon için oldukça yararlıdır. Bu bağlamda, proje denetiminin desteği, müşterinin projelerinin güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek için toplam proje süreçlerini ve sonuçlarını değerlendirir ve müşterinin proje yönetiminin etkinliğini altı ana alanda değerlendirmesine yardımcı olur:

 

 • Proje Başlangıç;
 • Başlatma veya Üst Düzey Plan;
 • Ayrıntılı (Faz) Plan;
 • Gereksinim tanımı;
 • Proje İzleme ve Kontrol;
 • Kapanış ve Proje Sonrası Değerlendirme.

 

Patent, Ticari Marka ve Telif Hakkı,s

Kapanış ve Proje Sonrası Değerlendirme.

Bizimle çalışmak mı istiyorsun?

Share This